V&D

De curatoren van V&D en La Place laten weten dat het betrokkenen tot hun spijt niet is gelukt om tot een doorstart te komen voor de V&D-warenhuizen.

De beoogde doorstart van V&D Group is daarmee beperkt gebleven tot de verkoop van de externe La Place-vestigingen aan Jumbo.

Nu het helaas niet mogelijk is gebleken om de ‘puzzel’ tussen potentiele koper(s), verhuurders en financier(s) op te lossen, zal een zeer beperkte groep van V&D-medewerkers onder leiding van de curatoren de boedel in de komende weken ordentelijk afwikkelen.

De curatoren spreken hun dank uit aan alle medewerkers voor hun inzet gedurende de afgelopen periode, alsmede aan alle partijen die zich maximaal hebben ingezet om een doorstart tot stand te brengen.

Verlenging afkoelingsperiode

De warenhuizen van V&D zijn op 15 februari jl. gesloten en alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de aanwezige goederen zorgvuldig op te slaan. Curatoren zijn nu met behulp van een gespecialiseerde partij bezig dit verder af te wikkelen. Daarbij is de termijn van de afkoelingsperiode met twee maanden verlengd tot 22 april 2016.

Vorderingen

Mogelijk heeft u een vordering op V&D of La Place omdat u goederen heeft geretourneerd aan V&D of La Place en geen (terug)betaling heeft ontvangen of omdat u goederen voor reparatie heeft aangeboden. Ook in het geval u uw onlinebestelling niet heeft ontvangen staat hieronder een beschrijving wat u in dat geval kunt doen.

Horloges

Het volgende beantwoordt uw vragen indien u uw horloge ter reparatie heeft aangeboden bij een van de filialen van V&D in de periode voordat de surseance van betaling van V&D op 22 december 2015 werd uitgesproken.

Voor de reparatie van horloges maakte V&D gebruik van de diensten van Horloge Service Center Nederland B.V. (“HSC”), gevestigd in Zaandam. Kort na de surseance heeft HSC aan V&D te kennen gegeven de horloges die zij ter reparatie onder zich heeft gekregen niet te willen vrijgeven. Daarbij stelt HSC dat zij voor haar substantiële openstaande vordering op V&D een retentierecht kan uitoefenen op de in haar bezit zijnde horloges.

De door HSC gehouden horloges zijn geen eigendom van V&D. Hierdoor zijn de curatoren van V&D niet in staat om de afgifte van de horloges ten behoeve van u bij HSC op te eisen. Dat V&D niet de eigenaar is van de horloges brengt wel mee dat HSC slechts een beperkt recht van retentie toekomt. Als de kosten die direct verband houden met de reparatie van een horloge zijn voldaan dan is HSC verplicht dat horloge af te geven.

Gezien de faillissementssituatie waar V&D zich in bevindt, is V&D helaas niet in staat de vordering die verband houdt met de reparatie van uw horloge te voldoen. Voor zover u een (aan)betaling hebt gedaan zal deze door V&D niet kunnen worden terugbetaald.

Na overleg met HSC, heeft HSC zich bereid verklaard het horloge af te geven en per koerier retour te sturen aan de eigenaar indien zij de daadwerkelijke gemaakte kosten voor de reparatie, alsmede de verzendkosten rechtstreeks in rekening kan brengen bij de eigenaar. De curatoren zijn hiermee akkoord gegaan – ervan uitgaande dat de in rekening gebrachte kosten marktconform zijn – nu hiermee kan worden bewerkstelligd dat u uw horloge terugkrijgt.

Voor zover u nog niet bent benaderd door HSC, kunt u zich rechtstreeks tot HSC wenden teneinde uw horloge retour te krijgen:

Horloge Service Center Nederland B.V.
Atoomweg 13
1627 LE Hoorn
Telefoonnummer: 0229-214508 en e-mailadres: info@hscnederland.nl

Gordijnen

Gezien de situatie waar V&D zich in bevindt, is zij helaas niet in staat de reeds door u geplaatste bestelling van gordijnen uit te voeren en af te handelen. Daarnaast zal de aanbetaling die u (mogelijk) heeft gedaan niet door V&D geretourneerd worden. V&D is echter CBW-Erkend en verstrekt dus een aanbetalingsgarantie. Deze garantie voorziet in het verrekenen van uw aanbetaling bij het sluiten van een vervangende overeenkomst met een andere CBW-erkende woonwinkel. In dit geval is de Stichting Garantieregelingen CBW (SG CBW) in beginsel in staat om uw bestaande order uit te leveren tegen de met V&D afgesproken condities.

Om de CBW-garantie in gang te zetten, kunt u contact opnemen met www.vbw-erkend.nl

Geretourneerde/niet ontvangen webshop goederen

Direct na de surseance is de webwinkel gesloten. Door de surseance en het daarop volgende faillissement zijn bestellingen niet meer uitgeleverd en zijn terugbetalingen door V&D aan klanten gestaakt. Betreffende klanten hebben via een formulier op de website hierover meldingen kunnen doen. In een beperkt aantal gevallen is hiervoor een oplossing mogelijk gebleken. Waar dit niet is gebeurd zal het zich vooralsnog helaas vertalen in een vordering op V&D.

De formulieren zijn om technische redenen niet langer beschikbaar. Dit doet niets af aan uw rechten. U kunt uw vordering, met toelichting hierop, indienen op onderstaande wijze. Wij verzoeken ook iedereen die nog geen bericht heeft ontvangen naar aanleiding van ingestuurd formulier de vordering aan te melden.

Overige vorderingen

De curatoren willen u wijzen op de mogelijkheid uw vorderingen bij hen ter verificatie in te dienen. Dit kunnen bijvoorbeeld vorderingen betreffen omdat u goederen in de webshop heeft besteld, maar niet heeft ontvangen, omdat u een aanbetaling heeft gedaan.

Hoewel de volgorde van indiening niet van belang is en er vooralsnog geen uiterste termijn voor indiening is bepaald, wordt u vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. U wordt verzocht uw vorderingen tegelijkertijd (ineens) in te dienen, ook als u verschillende aankopen of aanbetalingen heeft gedaan, dit heeft als voordeel dat u zich niet meerdere malen als crediteur hoeft te registreren.

U kunt openstaande vorderingen, voorzien van voldoende bewijsstukken, online ter verificatie indienen via de website www.crediteurenlijst.nl. Het indien en uploaden van bewijsstukken gaat als volgt:

1)   U registreert zich als crediteur door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt direct per e-mail inloggegevens voor toegang tot uw eigen account. Bovendien krijgt u bij registratie een handige checklist met tips, waarmee u de kans verkleint dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet.

2)   U dient de vorderingen in het faillissement in drie stappen in met een online-formulier. Als u alle vragen op het formulier hebt ingevuld, bent u er zeker van dat u alle benodigde gegevens hebt verstrekt. U kunt tevens scans van bewijsstukken uploaden.

3)   Uw vorderingen worden automatisch geplaatst op de crediteurenlijst in het faillissement en u ontvangt daarvan direct per e-mail een officiële bevestiging.

Het gebruik van crediteurenlijst.nl is gratis. Het indienen van een vordering is verplicht als u in aanmerking wilt komen voor een eventuele uitkering uit de boedel.

Het indien van vorderingen kan via de volgende links:

Schuldeisers van V&D B.V.

Schuldeisers van La Place B.V.

Vorderingen die u indient zullen door de curatoren in de faillissementen van V&D en La Place worden afgewikkeld.